31 mei 2012

Van klacht naar kracht een nieuwe kijk op hooggevoeligheid


Hooggevoeligheid — Presentation Transcript

 • 1. Van klacht naar kracht – een nieuwe kijk op hooggevoeligheid
 • 2. Hooggevoeligheid wordt vaak beschouwd alseen lastige karaktertrek. Ten onrechte, meent Lusanne Hogeweg.
 • 3. Haar boodschap aan alle hooggevoeligen:word je bewust van je ware, spirituele aard en wees een lichtend voorbeeld voor anderen
 • 4. De psychologe Elaine Aron is misschien wel debekendste auteur over hoogsensitieve personensinds haar boek Hoog sensitieve personen. Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt
 • 5. Haar boodschap is: Als je hooggevoeligbent, dan heb je een karaktertrek die voor- en nadelen heeft en daar moet je mee leren omgaan.
 • 6. Ondanks dat Aron hooggevoelige personen laat zien dat ze bijzonder zijn en ook positieve kanten hebben, vind ik haar visie beperkt.
 • 7. Door eigen ervaringen met hooggevoelig-zijnplus wat ik waarnam bij veel van mijn cliënten heb ik een andere visie op hooggevoelige mensen.
 • 8. Hierdoor komt de hooggevoelige ofhoogsensitieve persoon (hsp) in een geheel ander licht te staan.
 • 9. Ook in mijn ogen is een hsp een bijzonder mens.
 • 10. De hsp heeft eigenschappen die zo schitterenden krachtig zijn, dat je hem een veelzijdige ster zou kunnen noemen.
 • 11. Zo is hij bijzonder gevoelig en intuïtief en zeer veelzijdig en creatief.
 • 12. Hsp’s hebben een groot inlevingsvermogen, passen zich gemakkelijk aan, zijn doorzetters en hebben een sterkontwikkeld gevoel voor verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid.
 • 13. Helaas is de hsp zelf zich meestal niet bewust van zijn bijzonderheid.
 • 14. Deze onwetendheid heeft verstrekkende gevolgen: de hsp ziet zichzelf als moeilijk, alsiemand die overgevoelig en onzeker en vooral anders is, en gedraagt zich hier ook naar.
 • 15. Deze twee kanten van de hsp zijn niet simpelweg voor- en nadelen.
 • 16. Het zijn keerzijden van dezelfde medailledie, gezien in het juiste licht, één geheel zijn.
 • 17. Op enkele van de genoemde kenmerken en hun keerzijden ga ik hieronder verder in.
 • 18. Het gevoelig en intuïtief zijn is, daarover isiedereen het wel eens, de meest bijzondere eigenschap van de hsp.
 • 19. Naar mijn mening is deze eigenschap de essentie van hooggevoeligheid: hsp’s hebbeneen gevoelig zenuwstelsel en reageren heftiger op hun omgeving dan veel andere mensen.
 • 20. Die gevoeligheid voor indrukken van buitenaf beperkt zich niet tot de ‘gewone’ zintuigen.
 • 21. Hoogsensitieve mensen voelen ook sfeer en spanningen en emoties van anderen.
 • 22. Door hun bijzondere gevoeligheid is het voor hsp’s soms lastig om in deze wereld te zijn, zevoelen zich hier niet thuis, missen als het ware een (gevoel van) basis.
 • 23. In mijn visie is de hooggevoelige persoon in wezen spiritueel.
 • 24. Je zou kunnen zeggen dat deze persoon nietslechts van deze wereld is, maar tevens aan een andere wereld toebehoort.
 • 25. Een wereld van een meer subtiele energie, de wereld van de geest.
 • 26. Deze geest, die je kunt benoemen als ‘zuiver en onbegrensd bewustzijn’, is overigens het warezelf van ieder mens, of hij nu hooggevoelig is of niet.
 • 27. Alleen kunnen hsp’s door hun gevoeligezenuwstelsel zich relatief gemakkelijk bewust worden van dit ware zelf.
 • 28. Dat bewustzijn is voor een hsp essentieel.
 • 29. Want zolang hij zich identificeert met de aardsewereld, blijft hij ten onrechte denken dat hij eenprobleemgeval is, dat hij een karaktertrek heeft die lastig is en waarmee hij moeten leren omgaan.
 • 30. Dan leeft hij echter niet als de spirituele persoondie hij werkelijk is, en kan hij zijn capaciteiten enmogelijkheden niet tot volle wasdom brengen.
 • 31. Uiteraard leven hsp’s wel ín deze wereld, een wereld vol drukte, chaos en strijd.
 • 32. Het is belangrijk dat hooggevoelige mensen huninnerlijke kracht en rust vinden en zich niet latenontregelen door de drukte en het gedoe om hen heen en dat ze zich niet uit de wereld terugtrekken of onverschillig worden.
 • 33. En daarmee kom ik op een ander bijzonderaspect van hooggevoelige personen: ze denken vaak dat ze zwak en machteloos zijn.
 • 34. Hsp’s voelen zich al snel overweldigd door iets of iemand.
 • 35. “Ik kan het niet (aan)” is een steedsterugkerende gedachte of overtuiging.
 • 36. Deze gedachte vinden we ook terug in het boekvan Aron, die hsp’s aanraadt hun gevoeligheid af te schermen voor anderen die er toch geen begrip voor hebben.
 • 37. Daarmee bevestigt Aron hooggevoelige mensen in hun Calimero-houding.
 • 38. De waarheid is echter dat hsp’s beschikken over een immense kracht.
 • 39. Zolang deze kracht onbewust blijft, uit deze zich op een verwrongen manier, zoals (te) veel verantwoordelijkheid nemen, doorgaan totdat ze erbij neervallen of in emotionele uitbarstingen.
 • 40. Als hsp’s zich bewust worden van hun innerlijke wijsheid, liefde en passie en van hun creatieve, verstandelijke of verbale vermogens, dan gaan zij zien dat zij helemaal niet zwak zijn.
 • 41. Integendeel. Ze gaan hun kracht ervaren en realiseren zich vervolgens hoe belangrijk het isom deze met beleid te gebruiken en naar buiten te brengen.
 • 42. Ze worden zich bewust van het effect dat ze hebben op hun omgeving.
 • 43. Als hsp’s gaan zien wie zij werkelijk zijn, dangaan ze beseffen dat zij in staat zijn de wereld te overweldigen.
 • 44. Een ander opvallend aspect van hooggevoelige mensen is hun veelzijdigheid.
 • 45. Hsp’s hebben een brede belangstelling. Ze zijngeïnteresseerd in filosofie en psychologie en in mensen.
 • 46. Ze zijn creatief en kunnen vaak goedtekenen, schilderen en/of schrijven. Ze houden van kunst en cultuur, van de natuur en van dieren.
 • 47. Ook zijn ze meestal heel praktisch en kunnen ze goed regelen en organiseren en zaken voor elkaar krijgen.
 • 48. Hun veelzijdigheid wordt door hsp’s niet echt gezien.
 • 49. Vaak kijken ze juist naar wat niet goed ging enwat ze nog missen en zijn ze altijd bezig zichzelf te verbeteren.
 • 50. Totdat ze ontdekken dat de kwaliteit die zemeenden te moeten ontwikkelen, altijd al aanwezig was.
 • 51. Sterker nog: ze zijn soms zo lang bezig geweest deze eigenschap te verbeteren, dat ze er meesters in zijn
 • 52. Met het besef hiervan komt de bewustwording van de bijdrage die ze kunnen leveren, aan zichzelf en aan de mensen om hen heen.
 • 53. Hooggevoelige personen moeten, zoveel is duidelijk, een bewustwordingsproces doormaken.
 • 54. Ze dienen weer in verbinding te komen met huninnerlijke wereld zodat de dualiteit oplost tussen ‘ik’ (persoonlijkheid of ego) en het ware zelf.
 • 55. Zolang ze kijken vanuit hun ‘ik’, kijken ze vanuit leegte, vanuit nodig hebben en vanuit angst.
 • 56. Ze gaan twijfelen en blijven in die twijfel hangen. ‘Wat moet ik nou, wat wil ik nou?’
 • 57. Als ze echter kijken vanuit hun ware zelf en hun eigen innerlijke wereld ontdekken met alle talenten, kracht en inspiratie die gewoonbeschikbaar zijn, dan kijken ze vanuit liefde en volheid.
 • 58. Door gebruik te maken van hun natuurlijkonderscheidingsvermogen kunnen ze zien wat in een situatie nodig is.
 • 59. Vervolgens ‘geven’ ze op een andere manier; ze zien dat ze werkelijk iets te bieden hebben en dat ze gewoon nodig zijn.
 • 60. Hoe komt deze bewustwording en transformatie tot stand? Allereerst dienen hsp’s te ontwaken uit hun onbewuste staat.
 • 61. Soms dienen zij hardhandig wakker te worden geschud door een crisis, zoals een ziekte of echtscheiding.
 • 62. Het wakker worden kan ook beginnen met eenonbehaaglijk gevoel dat er iets niet klopt of dat er iets ontbreekt.
 • 63. Door een besef ‘Dit kan het niet zijn’, beginnen ze aan een zoektocht naar de waarheid.
 • 64. Onderdeel van dit proces is vaak het verwerken van in het verleden opgedane pijnlijke of zelfs traumatische ervaringen.
 • 65. Daardoor komen het eigen leven en hetzelfbeeld in een ander licht te staan en kunnenze loskomen van het idee een probleemgeval te zijn.
 • 66. Maar dit is niet voldoende. Het is nodig het warezelf, de eigen spirituele aard, te gaan zien als een ‘dit is wat ik ben’.
 • 67. Door bijvoorbeeld meditatie, reflectie, hetlezen en bestuderen van spirituele teksten en het volgen van cursussen op spiritueel gebied
 • 68. kunnen ze terechtkomen in een rustpunt diep van binnen en in een bijbehorend gevoel vankracht en meer gaan leven vanuit een innerlijk weten.
 • 69. Door hun grote sensitiviteit voelen hsp’sstemmingen en spanningen van anderen haarfijn aan.
 • 70. Automatisch passen ze zich aan de situatie aan en doen wat er gevraagd wordt.
 • 71. Hun eigen verlangens en wensen voelen ze echter meestal veel minder.
 • 72. Vaak zie je dan ook dat ze werk doen dat nietecht bij hen past en waarin niet hun hart ligt.
 • 73. In combinatie met hun neiging totaanpassen, sterke verantwoordelijkheidsgevoel en grote inzet
 • 74. heeft dit tot gevolg dat ze zich op den duur ongelukkig voelen, steeds minder energie hebben of zelfs opbranden.
 • 75. Nemen hsp’s hun gevoeligheid, kwaliteiten eninnerlijke kracht echter als uitgangspunt, dan vinden ze hun basis en hun natuurlijke vermogen om grenzen te stellen.
 • 76. Van daaruit kunnen ze de wereld aan.
 • 77. Met het besef van hun ware aard en het juiste zicht op eigen kwaliteiten enmogelijkheden, komt als vanzelf de vraag aan de orde ‘Waarom ben ik hier?’.
 • 78. Dan gaan ze nadenken over en een besef krijgen van hun levensdoel of bestemming.
 • 79. Het kan dan noodzakelijk zijn om zich te heroriënteren op hun loopbaan en met denieuwe kijk op zichzelf te komen tot een andere invulling van werk.
 • 80. Juist door hun grote betrokkenheid bij de mensen om hen heen en doordat ze meerwaarnemen dan de meeste andere mensen,
 • 81. kunnen hsp’s een baken van overzicht en inzicht zijn, waarbij ze als gids fungeren en richting geven.
 • 82. Natuurlijk heeft iedere hsp zijn eigen uniekecombinatie van kwaliteiten en capaciteiten.
 • 83. Die kunnen ingezet worden in verzorgende of adviserende beroepen, in een onderwijzenderol, maar net zo goed in leidinggevende of juist ondersteunende functies.
 • 84. Ook kunnen hsp’s van hun enorme creativiteit hun werk maken en (professioneel) gaan schilderen of schrijven.
 • 85. Een hsp heeft alles in huis om zijn speciale taak tot een goed einde te brengen.
 • 86. En hij staat niet alleen. Steeds meer hsp’sworden wakker en staan op om te gaan doen waarvoor zij hier zijn.
 • 87. Als zij allen hun hart volgen, dan komen zeelkaar tegen en kunnen ze elkaar steunen en inspireren op hun bijzondere weg. © Lusanne Hogeweg
 • 88. www.vialusanne.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten