2 november 2012

De gave van tweelingschap

De gave van tweelingschap & het doel verwezenlijken

Volgens een soefitekst is tweelingschap een gave. Die gave wordt misschien aanvankelijk aarzelend aanvaard. Het besef van tweelingschap is een proces, een ontdekkingspad dat allengs breder wordt en naar herkenning leidt. Men kan de tweelingziel al bij verscheidende gelegenheden hebben ontmoet voordat de bewuste herkenning plaatsvindt. Die eerdere gelegenheden bereiden de persoonlijkheid niet alleen voor op de intensiteit van de uiteindelijke verbintenis, maar ook op de leefomstandigheden van de ander die in de relatie worden meegebracht.
De herkenning van de tweelingziel kan zelfs al op veel subtielere lagen dan een feitelijke ontmoeting beginnen. Naarmate tweelingzielen elkaar dichter naderen zijn beiden zich al vaak bewust van de mogelijkheid dat de juiste partner zomaar in hun leven kan verschijnen. Ze beginnen hun voorgevoelens meer te vertrouwen en zijn alert ten aanzien van het moment waarop die unieke kans in hun leven zich voordoet.
De omstandigheden scheppen gelegenheden om tweelingzielen bij elkaar te brengen als de tijd daarvoor rijp is. ZIELSHERKENNING is een ZEER KRACHTIG en HEVIG MOMENT: de vonk slaat op beiden over en de verdeelde ziel wordt ogenblikkelijk één. Het is een paradoxaal gegeven dat, hoewel de zielshereniging zich in één ogenblik voltrekt, die hereniging ook een groeiproces is. Het vraagt tijd voor het geheel – de nieuwe twee-eenheid – greep te krijgen op de situatie die na de hereniging ontstaat en de weg te vinden in de vele persoonlijkheden die iedere ziel herbergt. De voltooiing is een voortdurende activiteit die al geruime tijd aan de gang was en die door het leven heen steeds sterker zal worden. Het betrouwbare signaal voor de gave van tweelingschap is een onmiddellijk gevoel van onvoorwaardelijke liefde, een liefde die steeds bewuster wordt naarmate men de gave openlijk aanvaardt.
We vragen ons misschien af hoe liefde onvoorwaardelijk kan zijn als ze geen tijd heeft gehad zich tussen twee mensen te ontwikkelen. Maar die tijd heeft ze wel degelijk gehad: alle tijd van de wereld, want de ziel is in haar ontwikkeling naar die onvoorwaardelijke verbintenis toegegroeid. Tweelingzielen kijken niet naar elkaar zoals andere mensen dat doen. Ze zien de ander niet als een ander maar als pure ziel. Ze herkennen elkaar in de ware zin des woords: ze kennen het waren wezen van elkaar. Dat zuivere licht bepaalt wat ze zien. Het verblindt ze niet, waardoor ze niet alleen maar bepaalde plus-en minpunten in elkaar waarnemen, maar elkaar zien als een geheel dat ze liefhebben, uitgetild boven de dualiteit van goed- of afkeuring.
Ontmoetingen tussen tweelingzielen vertonen veel overeenkomsten, maar de wijze waarop ze die ontmoetingen beschrijven is uniek en gevarieerd.
Niet alles is voorbestemd. Ons huidige lot – gevormd door het karma van keuzen uit het verleden – laat ons ruimte voor bepaalde eigen beslissingen. Maar onze tweelingziel is vanaf het begin van de schepping onze bestemming. Dat is geen kwestie van keuze: iemand is je tweelingziel of niet.

Het doel verwezenlijken
Vele geloven dat de mensheid momenteel op het punt staat een kwantumsprong in bewustzijn te maken. Verlichte mensen bereiden zich hierop voor op hun eigen wijze. Ze beseffen dat het tijd is dat we wakker worden en onze herkomst en vermogens erkennen en de verantwoordelijkheid voor onszelf en de aarde op ons nemen.
Wij zijn van mening dat tweelingzielen op een speciale manier aan dit proces kunnen bijdragen. Het feit dat ze in deze tijd in groten getalen herenigd worden heeft niet alleen een individuele bedoeling maar ook een belang op planetair niveau.
Als tweelingzielen bij elkaar komen genereren ze een wervelwind van energie die we kunnen beschouwen als een licht in de duisternis van de onbewustheid van de samenleving. Door elkaar te voltooien wordt het geheel groter dan de som der delen: de twee scheppen drie en die derde is een zeer sterke kracht, de kracht van licht en liefde op een uitzonderlijk zuiver niveau. Deze soort energie, die deel heeft aan de energie van tweelingzielen, verschilt van de energie van individuen en zelfs die van groepen die samenwerken. Het is de speciale offerande van tweelingzielen aan elkaar om te gebruiken ten dienste van de mensheid. Geleidelijk aan, naarmate er meer tweelingzielen worden herenigd, zullen er zoveel vlammetjes zijn, zoveel licht en zoveel van die bijzondere energie, dat het zal gaan werken als een katalysator voor de verwachte bewustzijnsdoorbraak. We zien dus dat de hereniging van tweelingzielen niet een egoïstische behoefte is maar een dienst aan de mensheid als geheel.
Hoe zal dit gebeuren? De zaak is eenvoudig voor de krachten die het Universum regeren. Alles is in beweging gezet met de eerste adem en ieder bewegend deeltje draagt het volgende in zich en is door de oneindigheid van de kosmische dimensies heen afgestemd op het signaal dat zal komen.
Oceanen zullen wijken, bergen zullen worden verzet en de beslommeringen van naties zullen bedaren om plaats te maken voor twee uitgestrekte handen als de tijd daar is.
©Tweelingzielen | Patricia Joudry en Maurie Pressman

Geen opmerkingen:

Een reactie posten